Projects
 
 
 
bgen

Information and promotion of European Honey (Greece and Bulgaria) in third countries Japan, UAE and Saudi Arabia

Информационен проект за  популяризиране на европейския мед (Гърция и България) в трети страниЯпония, ОАЕ и Саудитска Арабия

Финансиран от: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните (CHAFEA)

Информационен проект за промотиране на Европейска кошница от ЗНП/ЗГУ и биологични продукти в САЩ Финансиран от: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните (CHAFEA) 

Проектът е финансиран по договор № BG06RDNP001-4.001-0539-C01 от 05.11.2019 г. за отпускане на безвъзмездна фианнсова помощ по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът е финансиран по договор № BG06RDNP001-9.001-0027-C01 от 11.01.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.