Изграждане и оборудване на цех за преработка и съхранение на биологичен пчелен мед и пчелни продукти
 
 
 
bgen

Изграждане и оборудване на цех за преработка и съхранение на биологичен пчелен мед и пчелни продукти

Projects 2 Projects 2

Проектът е финансиран по договор № BG06RDNP001-4.001-0539-C01 от 05.11.2019 г. за отпускане на безвъзмездна фианнсова помощ по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът е финансиран по договор № BG06RDNP001-4.001-0539-C01 от 05.11.2019 г. за отпускане на безвъзмездна фианнсова помощ по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Настоящият проект предвижда изграждане на предприятие и закупуване на технологично оборудване за преработка на суров биологичен пчелен мед и пчелен восък. Ще бъдат монтирани технологични инсталации и оборудване за преработка на биологичен пчелен мед, която да включва - темпериране, топене, хомогенизиране с последващо разфасоване и пакетиране чрез пълначна машина., както и машина за формуроване на восъчни основи.

Технологичното оборудване е изцяло съобразено с технологичния капацитет на предприятието и неговото предназначение е подборно описано в приложената обяснителна записка към част технологична. Настоящият проект има за цел да изгради мощност за преработка на продукцията на членовете на организацията на производители Бългериан органик фуудс ООД, като по този начин ще се адаптира тяхното производство към пазарните изисквания, ще се постигне съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро.

Конкурентоспособността на първичните производители на пчелен мед ще се повиши чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига. Централизираното съхранение на биологичен мед и восък, произведени от членовете на организацията ще повиши контрола върху качеството на тяхната продукция и ще улесни проследимостта на продуктите по тяхния път от земеделските стопанства до крайните потребители.

Бюджет на проекта: 693 829.44 лв.

Дата на приключване: 05.11.2022

Прочетена 958 пъти