Бизнес развитие на "Бългериан органик фуудс" ООД като призната организация на производители в сектор мед и пчелни продукти
 
 
 
bgen

Бизнес развитие на "Бългериан органик фуудс" ООД като призната организация на производители в сектор мед и пчелни продукти

Projects Projects

Проектът е финансиран по договор № BG06RDNP001-9.001-0027-C01 от 11.01.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Проектът е финансиран по договор № BG06RDNP001-9.001-0027-C01 от 11.01.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Целта на проекта е да подпомогне бизнес развитието на организацията на производители Бългериан органик фуудс ООД. Основната цел на организацията е да адаптира производството на членовете си към високите пазарни изисквания на общия европейски пазар.

С изпълнение на бизнес плана, ще се постигне съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро.

Конкурентоспособността на първичните производители на пчелен мед ще се повиши чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига.

Централизираното съхранение на биологичен мед и восък, произведени от членовете на организацията ще повиши контрола върху качеството на тяхната продукция и ще улесни проследимостта на продуктите по техния път от земеделските стопанства до крайните потребители.

Максимален размер на БФП: 211 768.04 лв.

Период на изпълнение: 01.09.2018 – 21.05.2022

Прочетена 945 пъти